Tour guide Anna prepares group for bike tour through Katutura, Namibia. Photo: Chris Chesak

Tour guide Anna prepares group for bike tour through Katutura, Namibia. Photo: Chris Chesak

Leave a Reply