Shikara on Dal Lake, Srinagar. Photo: Manali Shah

Shikara on Dal Lake, Srinagar. Photo: Manali Shah

Leave a Reply