A Shikara Rower. Photo: Manali Shah

A Shikara Rower. Photo: Manali Shah

Leave a Reply