Shikaras on Dal Lake. Photo: Manali Shah

Shikaras on Dal Lake. Photo: Manali Shah

Leave a Reply