Enjoying a shot of ginjinha. Photo: Manali Shah

Enjoying a shot of ginjinha. Photo: Manali Shah

Leave a Reply